Privātuma politikas

Vietne Fcsfs.lv, kas atrodas https://www.fcsfs.lv/, ir autordarbs, kas pieder Fcsfs.lv. Uz dažām Vietnes funkcijām var attiekties papildu vadlīnijas, nosacījumi vai noteikumi, kas tiks publicēti Vietnē saistībā ar šīm funkcijām.

Visi šādi papildu noteikumi, vadlīnijas un noteikumi šajos noteikumos ir iekļauti ar atsauci.

Piekļuve vietnei

Ievērojot šos nosacījumus. Uzņēmums piešķir jums nenododamu, neekskluzīvu, atsaucamu, ierobežotu licenci piekļūt Vietnei tikai jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai.

Atsevišķi ierobežojumi Uz šiem Noteikumiem apstiprinātajām tiesībām attiecas šādi ierobežojumi:

 • - jūs nepārdosit, neiznomāsiet, neiznomāsiet, nepārdosit, nepiešķirsit, neizplatīsit, mitināsit vai citādi komerciāli neizmantosiet Vietni;
 • - jūs nepārveidosit, neizveidosit atvasinātus darbus, neizjauksit, nepārkompilēsiet vai nepārveidosiet nevienu Vietnes daļu;
 • - jums nebūs piekļuves Vietnei, lai izveidotu līdzīgu vai konkurējošu vietni;
 • - ja vien nav skaidri norādīts citādi, nevienu Vietnes daļu nedrīkst kopēt, reproducēt, izplatīt, pārpublicēt, lejupielādēt, parādīt, publicēt vai pārsūtīt nekādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, ja vien nav norādīts citādi, nekādus turpmākus izdevumus, atjauninājumus vai citus Uz vietnes funkcionalitātes papildinājumiem attiecas šie Noteikumi.

Uzņēmums patur tiesības mainīt, apturēt vai pārtraukt Vietnes darbību ar vai bez brīdinājuma. Jūs piekrītat, ka Uzņēmums nebūs atbildīgs jums vai jebkurai trešajai pusei par jebkādām Vietnes vai jebkuras tās daļas izmaiņām, pārtraukšanu vai darbības pārtraukšanu.

Nav atbalsta vai apkopes. Jūs piekrītat, ka Uzņēmumam nebūs pienākuma sniegt jums nekādu atbalstu saistībā ar Vietni.

Izņemot jebkuru lietotāja saturu, ko varat sniegt, jūs atzīstat, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, patenti, preču zīmes un komercnoslēpumi Vietnē un tās saturā, ir Uzņēmuma vai tā piegādātāju īpašums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie noteikumi un piekļuve vietnei nepiešķir jums nekādas tiesības, īpašumtiesības vai intereses par intelektuālā īpašuma tiesībām, izņemot ierobežotās piekļuves tiesības, kas norādītas 2.1. sadaļā. Uzņēmums un tā piegādātāji patur visas tiesības, kas nav piešķirtas šajos noteikumos un nosacījumos.

Trešo pušu saites un sludinājumi; Citi lietotāji

Trešo pušu saites un sludinājumi. Vietne var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem un/vai rādīt reklāmas trešajām personām. Šādas trešo pušu saites un reklāmas nav Sabiedrības pārziņā, un Uzņēmums nav atbildīgs par trešo pušu saitēm un reklāmām. Uzņēmums nodrošina piekļuvi šīm trešo pušu saitēm un reklāmām tikai jūsu ērtībām un nekontrolē, neapstiprina, neuzrauga, neapstiprina, negarantē un nesniedz nekādus apgalvojumus par trešo pušu saitēm un reklāmām. Jūs izmantojat visas trešo pušu saites un reklāmas uz savu risku, un jums ir jāievēro saprātīga piesardzība un rīcības brīvība. Noklikšķinot uz kādas trešās puses saitēm un reklāmām.

Citi lietotāji. Katrs vietnes lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu savu lietotāja saturu. Tā kā mēs nekontrolējam Lietotāja saturu, jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par Lietotāja saturu neatkarīgi no tā, vai to sniedzat jūs vai citi. Jūs piekrītat, ka Uzņēmums nebūs atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šādas mijiedarbības rezultātā. Ja starp jums un jebkuru vietnes lietotāju ir strīds, mums nav pienākuma to darīt.

Ar šo jūs atbrīvojat un uz visiem laikiem atbrīvojat uzņēmumu un mūsu amatpersonas, darbiniekus, aģentus, pēctečus un pilnvarotās personas, kā arī atsakāties no visiem pagātnes, esošajiem un turpmākajiem strīdiem, prasībām, strīdiem, prasībām, tiesībām, pienākumiem, pienākumiem, darbībām un prasības pamatiem. jebkāda veida. un tāda rakstura, kas tieši vai netieši rodas vai ir atvasināts no šīs vietnes vai ir tieši vai netieši saistīts ar šo vietni. Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, jūs atsakāties no Kalifornijas Civilkodeksa 1542. sadaļas saistībā ar iepriekš minēto, kurā teikts: “Vispārējais atbrīvojums neattiecas uz prasībām, par kurām kreditors nezina vai nedomā, ka pastāv viņa labā. atbrīvojuma laiks, kam, cik viņam zināms, ir jābūt nozīmīgai ietekmei uz viņa izlīgumu ar parādnieku.

Atruna

Vietne tiek nodrošināta "tāda, kāda tā ir" un "kā pieejama", un Uzņēmums un mūsu piegādātāji nepārprotami atsakās no jebkādām garantijām un jebkāda veida nosacījumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir tieša, netieša vai likumā noteikta, tostarp jebkādas garantijas vai pārdošanas nosacījumus. , piemērotība noteiktam mērķim, nosaukums, mierīga izmantošana, precizitāte vai tiesību nepārkāpšana. Mēs un mūsu piegādātāji negarantējam, ka Vietne atbildīs jūsu prasībām, būs pieejama vienmēr, laikā, droši vai bez kļūdām vai būs precīza, uzticama, bez vīrusiem vai citādi kaitīga, pilnīga, likumīga. vai droši. Ja piemērojamie tiesību akti pieprasa jebkādas garantijas attiecībā uz Vietni, visas šādas garantijas ir ierobežotas līdz deviņdesmit (90) dienām no pirmās lietošanas dienas.

Dažas jurisdikcijas nepieļauj netiešo garantiju izslēgšanu, tāpēc iepriekš minētais izņēmums var neattiekties uz jums. Dažās jurisdikcijās nav atļauti ierobežojumi attiecībā uz netiešās garantijas darbības laiku, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi uz jums var neattiekties.

Atbildības ierobežojums

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, uzņēmums vai mūsu piegādātāji nav atbildīgi jums vai jebkurai trešajai pusei par jebkādu zaudētu peļņu, datu zudumu, aizstāšanas izmaksām vai jebkādiem netiešiem, izrietošiem, priekšzīmīgiem, nejaušiem, īpašiem vai sodošiem zaudējumiem, kas radušies vai saistīti ar šiem noteikumiem vai jūsu vietnes lietošanu vai nespēju izmantot, pat ja Uzņēmums ir informēts par šādu bojājumu iespējamību. Piekļuve Vietnei un tās izmantošana notiek pēc jūsu ieskatiem un uz jūsu risku, un jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem jūsu ierīces vai datorsistēmas bojājumiem vai datu zudumiem, kas no tā izriet.

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, neskatoties uz to, ka šajā dokumentā ir norādīts pretējais, mūsu atbildība pret jums par jebkādiem zaudējumiem, kas izriet no šī Līguma vai saistībā ar to, vienmēr ir ierobežota līdz piecdesmit ASV dolāriem ($ 50). Vairāku prasību esamība nepagarinās šo ierobežojumu. Jūs piekrītat, ka mūsu piegādātāji nebūs atbildīgi par jebkāda veida saistībām, kas izriet no šī līguma vai saistībā ar to.

Dažās jurisdikcijās nav atļauts ierobežot vai izslēgt nejaušus vai izrietošus zaudējumus, tāpēc iepriekš minētais ierobežojums vai izslēgšana uz jums var neattiekties.

Termiņš un izbeigšana. Saskaņā ar šo sadaļu šie Noteikumi būs pilnībā spēkā un spēkā Vietnes lietošanas laikā. Mēs varam apturēt vai pārtraukt jūsu tiesības izmantot Vietni jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ pēc saviem ieskatiem, tostarp jebkādu Vietnes izmantošanu, pārkāpjot šos Noteikumus. Pārtraucot jūsu tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem, jūsu konts un tiesības piekļūt un izmantot Vietni tiks nekavējoties pārtrauktas. Jūs atzīstat, ka jebkura jūsu konta darbības pārtraukšana var ietvert ar jūsu kontu saistītā lietotāja satura dzēšanu no mūsu tiešsaistes datu bāzēm. Uzņēmums nav atbildīgs pret jums par jūsu tiesību pārtraukšanu saskaņā ar šiem noteikumiem. Pēc jūsu tiesību pārtraukšanas saskaņā ar šiem Noteikumiem tiks piemēroti šādi šo Noteikumu noteikumi: 2. līdz 2.5. daļa, 3. daļa un 4. līdz 10. daļa.

Autortiesību politika.

Uzņēmums ciena citu intelektuālo īpašumu un lūdz mūsu vietnes lietotājus darīt to pašu. Saistībā ar mūsu vietni esam pieņēmuši un ieviesuši ar autortiesībām atbilstošu politiku, kas nodrošina jebkāda pārkāpuma materiāla noņemšanu un mūsu tiešsaistes vietņu darbības pārtraukšanu, kas atkārtoti pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības. Ja uzskatāt, ka kāds no mūsu lietotājiem nelikumīgi pārkāpj darba autortiesības, izmantojot mūsu vietni, un vēlaties, lai materiāls, kas, iespējams, pārkāpj šīs tiesības, tiktu noņemts, ir jāiesniedz šāda rakstiska informācija (līdz 17 USC § 512 (c)). jāsniedz mūsu izraudzītajam autortiesību pārstāvim:

 • - jūsu fiziskais vai elektroniskais paraksts;
 • - ar autortiesībām aizsargāto darbu identifikācija, kas, jūsuprāt, ir pārkāpti;
 • - identificēt materiālus mūsu pakalpojumos, kas, jūsuprāt, pārkāpj tiesības, un pieprasīt mūsu noņemšanu;
 • - pietiekamu informāciju, lai mēs varētu atrast šādus materiālus;
 • - jūsu adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
 • - paziņojumu, ka jums ir labticīga pārliecība, ka nevēlamā materiāla izmantošanu nav atļāvis autortiesību īpašnieks, tā aģents vai tiesību akti;
 • - paziņojums, ka paziņojumā sniegtā informācija ir precīza un ka esat to autortiesību īpašnieks, kuras, iespējams, ir pārkāptas, vai arī jums ir tiesības rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā.
 • - Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar 17 USC § 512 (f) jebkura būtisku faktu sagrozīšana rakstiskā paziņojumā automātiski pakļauj sūdzības iesniedzējai pusei atbildību par jebkādiem zaudējumiem, izmaksām un juridiskajām nodevām, kas mums radušās saistībā ar rakstisko paziņojumu un apgalvojumiem. autortiesību pārkāpumu.

Kontaktinformācija:

Adresa: https://www.fcsfs.lv/

Email: atbalsts@fcsfs.lv